OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search

2022 RECRUIT

점퍼 상품상세 이미지-S1L9
  2022 RECRUIT
 
  유니스디자인 2022년 상반기 공개채용
  MD / 물류 CS / 의류 디자이너  (주)제이씨 랩 컴퍼니에서 전개하는 유니스디자인에서
  2022년 상반기 공개 채용을 진행합니다.

  자세한 내용은 아래와 같습니다.


 MD (경력)
   주요 업무
 
  -연간 시즌 월간 계획 수립    
  -시즌 기획 참여    
  -위탁 거래처 관리
  -매출 및 재고 현황 관리
  -SNS 마케팅 협업 관리
 

   지원 자격

  -유관 경력 2년 이상
  -위탁 거래처 어드민 활용


   우대 요건

  -사방넷 사용 가능자
  -동종 업게 경력자
 물류 CS
   주요 업무
 
  -물류 관리
  -입고 출고 반품 관리
  -온라인 고객 응대 클레임 관리
  -운영 현황 정리 및 보고
 

  지원 자격

  -유관 경력 1년 이상
  -위탁 거래처 어드민 활용


  우대 요건

  -사방넷 사용 가능자
  -동종 업게 경력자
 의류 디자이너
  주요 업무
 
  -시즌 캡슐 제품 기획
  -의류 및 잡화 디자인 및 생산 핸들링
  -시장 조사 및 판매 분석
 

   지원 자격

  -유관 경력 2년 이상
  -어도비툴 활용 가능자  * Illustrator, Photoshop etc.
  -포트폴리오 필수  프로젝트 별 참여도 표기 및 구체적 명시


  우대 요건

  -브랜드에 대한 이해도가 있는 자
  -동종업계 경력자
 근무 형태 및 복지
  근무 형태
  수습 기간( 2개월) 후 정규직 전환   * 근무 평가에 따라 탄력적으로 적용
 
  급여
  면접 시 협의   * 이력서 희망연봉 기재 시 최대한 반영

  근무 장소
  서울 성북구 동선동

  근무 요일
  월~금(10:00 ~ 19:00)  * 점심시간 13:00~14:00
 
  복리 후생
  -4대 보험
  -외부업무 교통비 지원
  -연반차
  -연중 휴가 보장
  -명절 생일 경조사
  -연 2회 우수사원 선정 및 상여지급
  -자사 브랜드 할인 바우처
  -자율 복장

  지원 방법
  director@uniis-design.com
  이력서 / 포트폴리오  * 인스타그램 ID 필수  / PDF 혹은 웹사이트  여러분들의 많은 관심과 지원 바라겠습니다.
  그 외 문의 ▶070.4102.0722