OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search

Black Friday


화장품 상품상세 이미지-S24L1
BLACK FRIDAY
Good Hobby Club® 블랙 프라이데이를 시작합니다.
해당 행사는 21일 월요일부터 일주일간 진행되며
상품별 최대 ~70%의 할인율로 진행됩니다.
추가로 럭키 박스 및 카카오 채널 할인 쿠폰도
발급 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

당신의 좋은 취미활동을 응원합니다.
Good Hobby for Better Life
-
기간 : 22.11.21(Mon) 3pm - 22.11.28(Mon) 3pm
혜택 : 럭키 박스 / 카카오 채널 친구 추가 20% 할인 쿠폰
화장품 상품 이미지-S24L6
LUCKY BOX
-럭키 박스는 교환 및 환불 그리고 쿠폰 적용 불가입니다.
-컬러는 랜덤으로 발송되는 점 유의 부탁 드립니다.
-세트 별 구성 제품은 박스 금액에 최소 2배 이상으로 구성되어 있습니다.
-재고 소진 시 조기 종료될 수 있습니다.
-각 제품 설명 및 사이즈는 하단 연관 제품 리스트를 통해 확인 가능합니다.
-22 FW 시즌 BEST 제품이 포함된 구성입니다.
화장품 상품상세 이미지-S24L12
KAKAO CH+ COUPON
굿하비클럽 공식 홈페이지 20% 쿠폰 증정

쿠폰 사용 유효기간
22.11.28(Mon) 3pm까지
(블랙프라이데이 기간 한정)

◆쿠폰 사용방법
마이페이지> 쿠폰 메뉴에서  쿠폰번호 등록

발급된 쿠폰은 사용과 동시에 소멸되며,
제품 반품 혹은 주문 취소시 재발급 및 복원이
불가한점 유의 부탁드립니다.
-
또한 기존 혹은 새로 발급받은 쿠폰과
중복으로 사용 불가합니다
※ 굿하비클럽 해당 프로모션 관련한 모든 문의사항은
채널톡 혹은 CS 창구를 통해 편하게 문의 부탁드립니다:)