OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search

Season Off 22


화장품 상품상세 이미지-S34L3
화장품 화이트 색상 이미지-S34L2
화장품 상품상세 이미지-S34L4
Good Hobby Club®
시즌 오프 세일을 시작합니다.

해당 행사는 12월 14일 수요일 15:00부터 
12월 23일 금요일 15:00까지 10일간 진행되며
상품별 최대 ~40%의 할인율로 진행됩니다.

카카오톡 플러스 친구 채널 할인
20% 쿠폰도 발급하니 채널 추가로 혜택
받으시면서 굿하비클럽의 제품들을
경험해 보시길 바랍니다.

추가로 소중한 사람들에게
선물해 드리기 좋은 Holiday Gift Pack을
시즌 오프 기간 선보입니다.

보다 합리적인 가격에 구매 가능한
2pack 제품으로 2022년 소중했던 분들에게
포근한 선물을 해보는 건 어떨까요?

한 해동안 굿하비클럽을 사랑해준
모든 분들에게 감사드리며 
따뜻한 연말 보내시길 바랍니다.

당신의 좋은 취미활동을 응원합니다.
Good Hobby for Better Life


기간 : 22.12.14(Wed) 3pm - 22.12.23(Fri) 3pm
혜택 : Holiday Gift Pack / 카카오 채널 친구 추가 20% 할인 쿠폰

Holiday Gift Pack
- 홀리데이 기프트팩은 교환, 환불 및 쿠폰 적용 불가 상품입니다.
- 머플러, 비니, 워머, 후드웨어로 구성된 2가지 구성 패키지입니다.
- 구성당 30% 할인율로 보다 합리적인 가격에 구매가 가능한 제품입니다.
- 해당 제품들은 굿하비클럽 기프트백 패킹으로 배송됩니다.
- 한정 수량으로 진행되며, 소진 시 패키지 증정은 종료됩니다. 
KAKAO CH+ COUPON
굿하비클럽 공식 홈페이지 20% 쿠폰 증정

쿠폰 사용 유효기간
22.12.23(Fri) 3pm까지
(시즌오프 기간 한정)

◆쿠폰 사용방법
마이페이지> 쿠폰 메뉴에서  쿠폰번호 등록

발급된 쿠폰은 사용과 동시에 소멸되며,
제품 반품 혹은 주문 취소시 재발급 및 복원이
불가한점 유의 부탁드립니다.
-
또한 기존 혹은 새로 발급받은 쿠폰과
중복으로 사용 불가합니다
※ 굿하비클럽 해당 프로모션 관련한 모든 문의사항은
채널톡 혹은 CS 창구를 통해 편하게 문의 부탁드립니다:)